شهید فخرالدین مهدی برزی
نوشته ها و عکسهای باقیمانده از شهید و دوستان
 

دفتر شهید احمدیزاده

هم اکنون کتابی به وسعت تاریخ در پیش چشم مصور است و پر است از خواندنیها اما به شرط بینایی دل و روان.

این دفتر که برگی از کتاب بزرگ تاریخ است و بر مظلومیت پیروان حق آگاه دستخط تاریخ نویسانی است که با خون خویش مسیر تاریخ را از انحراف به صراط المستقیم عوض کرده اند و هر کلامش فریادگر مظلومیت حق جویان است آنان که هستی خود را فدا کردند و نیستی و فنا را گزیدند و به بقا رسیدند.

آری این دفتر سندی است معتبر از تاریخ عشق و محبت و ایمان و معرفت

دفتری که برگ برگ آن حکایتی است از هدایت هدایت یافتگان و نوری است بر دل تاریک دلان

پروردگارا!‌

با این همه شمع که خورشیدوار راه را روشن کرده اند پس چرا هنوز در ضلالتیم؟
پندی از شهید احمد احمدیزاده

دستنوشته شهید احمد احمدیزاده


شهدا:

۱. شهید فخرالدین مهدی برزی

۲. شهید محسن گلستانی

۳. شهید ابراهیم علی بلندی (ایشون شهید نشده اند) :)

۴. شهید احمد صابری

۵. شهید شعبان میرآخوری

۶. شهید حسن امیری فر

۷. شهید محمد امین شیرازی

۸. شهید مهدی شجاعیان

۸. شهید حسن شادالویی

۹. شهید قاسم گودرزی

۱۰. شهید حسین خلیلی

۱۱. شهید حمید سربی

۱۲. شهید محمود تاج الدین

۱۳. شهید امیر مسعود یزدان شریف

۱۴. شهید مجتبی کاکل قمی

۱۵. شهید محمد ابراهیم رنجبر

۱۶. شهید نورالله پازوکی

۱۷. شهید رضا انصاری

۱۸. شهید امیر مقدم

۱۹. شهید احمد طالبی پور

۲۰. شهید مجید دهقانی

۲۱. شهید مهدی آقاجانی

۲۲. شهید اکبر مدنی

۲۳. شهید سعید پورکریم

۲۴. شهید حسن رضی

۲۵. شهید سعید رحمانی

۲۶. شهید سیروس مهدی پور

۲۷. شهید محمد علیان نژاد

۲۸. شهید مهدی کبیرزاده

۲۹. شهید حسن خانی

۳۰. شهید علی اصغر آرونی کاشی

۳۱. شهید عباس نفریه

۳۲. شهید حسین شرافتی

۳۳. شهیدعلی قابل

۳۴. شهید احمد امیری

۳۵.شهید حسین پورتقی

۳۶. شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

۳۷. شهید سید اصغر خبازی


ایثارگران:

۱.. مهدی خراسانی

۲. مهدی صاحبقرانی

۳. حسین گلستانی

۴. سید محمد مجتهدی

۵. علی شهبازی

۶. ناصر رخ

۷. عباس حاجی باقر

۸. محمود فائزی

۱۰. احمد فائزی

۱۱. مصطفی خرسندی

۱۲. جعفر منتظر

۱۳. طاهر موذن

۱۴. بهزاد اصغری

۱۵. ماشالله نانگیر

۱۶. جلال خان محمد

۱۷. ناصر ادیبی

۱۸. محسن روغنگرها

۱۹. علی لیائی 

۲۰. محسن گودرزی

۲۱. منصور حسین زاده

۲۲. اصغر اهری

۲۳. احمد ؟

۲۴. ناصر کاوه

۲۵. مصطفی مالکی

۲۷. محمد رضا ؟

۲۸. محمد گونه فراهانی

۲۹. جواد طاهری

۳۰. محمد داوود کاکاوند

۳۱. امیر حسین معصومی

۳۲.حمیدرضا علیپور

۳۳.علی رضا حاجی

۳۴. محسن شیرازی

35. علی خرمجو

۳۶. رجب قربانی

۳۷. سید مجید طحانی

۳۹. محمد لاروبی

۴۰. علیرضا دهقان

41. مرتضی مهرعلی

42. احمد محمدی

43. محمود رضا امیر بیک

44. اسماعیل ترک

45. حمید بهرامی

46. اسماعیل دارابی

47. عباس مهرپور


دستنوشته این عزیزان به ترتیب صفحات دفتر:


شماره صفحه

نام نویسنده

شماره صفحه

نام نویسنده

شماره صفحه

نام نویسنده

1

 

40

سید مجتهدی

79

مهدی خراسانی (ادامه)

2

 

41

80

شهید امیر مسعود یزدان شریف

3

 

42

شهید حسین خلیلی

81

4

 

43

سیروس مهدی پور

82

شهید فخرالدین مهدی برزی

5

 

44

محمد علیان نژاد

83

6

 

45

84

شهید مجتبی کاکل قمی

7

احمد

46

85

8

روغنگرها

47

اصغر اهری

86

علی شهبازی

9

شهید احمد طالبی پور

48

مهدی کبیرزاده

87

10

علی لیائی

49

سید اصغر خبازی

88

محسن شیرازی

11

شهید محسن گلستانی

50

منتظر

89

حمید رضا علیپور

12

شهید احمد صابری

51

طاهر مؤذن

90

13

شهید ابراهیم علی بلندی

52

ناصر ادیبی

91

علی خرمجو

14

شهید مجید دهقانی

 

53

92

15

54

شهید حمید سربی

93

رجب قربانی

16

شهید شعبان میرآخوری

55

ناصر کاوه

94

شهید محمود تاج الدین

17

شهید حسین پورتقی

56

مصطفی مالکی

95

ماشالله نانگیر

18

شهید حسن امیری فر

57

منصور حسین زاده

96

مجید طحانی

19

شهید امیر مقدم

58

حسن خانی

97

محمود فائزی

20

حسین گلستانی

59

شهید محمد ابراهیم رنجبر

98

شهید نورالله پازوکی

21

60

محمد گونه فراهانی

99

محمد لاروبی

22

شهید محمد امین شیرازی

61

بهزاد اصغری

100

23

62

جواد طاهری

101

ناصر رخ

24

شهید مهدی آقاجانی

63

محمد داود کاکاوند

102

25

اکبر مدنی

64

باباخانی

103

احمد امیری

26

حسن قابل اعلا

65

شهید رضا انصاری

104

علی رضا دهقان

27

سعید پورکریم

66

عباس حاجی باقر

105

مرتضی مهر علی

28

67

106

احمد محمدی

29

حسن رضی

68

علی اصغر آرونی کاشی

107

محمود رضا امید بیک

30

69

عباس نفریه

108

اسماعیل

31

شهید مهدی شجاعیان

70

109

مهدی صاحبقرانی

32

71

مهرداد (مجتبی) صادقی

110

33

محسن گودرزی

72

111

احمد فائزی

34

شهید حسن شادالویی

73

امیر حسین معصومی

112

35

مصطفی خرسندی

74

113

جلال خان محمد

36

شهید قاسم گودرزی

75

محمد رضا

114

37

76

علی رضا حاجی

115

حمید بهرامی

38

علی قابل

77

حسین شرافتی

116

39

سعید رحمانی

78

مهدی خراسانی

117

عباس مهرپور

 
نویسندگان
فاطیما (365)
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 187622